กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ สวนสาธารณะหนองพระแล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.) ผ่านระบบZoom ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดวังอ้อ อำเภอฟากท่า วัดโพนร้อง วัดโพนสว่าง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตที่ดินวัดกุฎีทอง(ร้าง) ประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามความคืบหน้าการออกโฉนดที่ดินวัดร้าง และตรวจสอบหลักฐานที่ดินวัดร้าง ในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ จัดพิธีถวายผ้าห่ม แด่พระภิกษุ ตามโครงการ "ผ้าห่มกันหนาวร่วมใจถวายพระสงฆ์" ให้แก่พระสงฆ์ เขต อำเภอเมือง อำเภอลับแล และนิกายธรรมยุต

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,393