ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ภาค ๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พระกฤษณพงษ์ กิตฺติโก อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายธรรมยุต ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระกฤษณพงศ์ กิตฺติโก อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (ธ) ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานราก ปี ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,318