แจ้งเบาะแสการทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณอุดหนุน/เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณอุดหนุน ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศาลาการเปรียญ (ชั้น ๒) วัดกลาง ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ ๕๓๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๑ ๗๗๙๖

โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ