บุคลากรสำนักงาน

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

นางน้ำทิพย์  ต่ายลำยงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
 

                                กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์                                                       กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ    

นางสมถวิล  ชูพินิจสกุลวงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นายสุพรรณ์  ยากองโค
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสาวรนนท์  หรูปานวงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายภัทรพล  บุญมั่น
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธนภัทร  อุทธตรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวปุญชรัสมิ์  ภัทรภิรมย์รักษ์ 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

- ว่าง - - ว่าง -
นางสาวสุพัตรา  รูปสูง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ นายพีรพัทร์  พุดแดง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นักวิชาการศาสนา

 

 

นางเรณู  เอี่ยมอร่าม
แม่บ้าน

นายเสนอ  เรืองรักษา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นายประสาท  รัตนเพชร
พนักงานขับรถ


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 367,425