บุคลากรสำนักงาน

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

นางสุวลักษณ์  มูลหล้า
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

                                กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์                                                       กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ    

นางน้ำทิพย์  ต่ายลำยงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นายสุพรรณ์  ยากองโค
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นายสราวุธ  ทวีรัตนพันธ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายภัทรพล  บุญมั่น
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธนภัทร  อุทธตรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายพีรพัทร์  พุดแดง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุพัตรา  รูปสูง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางณิชมน  อยู่พรมชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปุญชรัสมิ์  ภัทรภิรมย์รักษ์ 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวรนนท์  หรูปานวงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นางเรณู  เอี่ยมอร่าม
แม่บ้าน

นายเสนอ  เรืองรักษา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นายประสาท  รัตนเพชร
พนักงานขับรถ


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,187