โครงสร้างหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

นางน้ำทิพย์  ต่ายลำยงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
 
                                            กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์                                                          กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ        

นางสมถวิล  ชูพินิจสกุลวงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นายสุพรรณ์ ยากองโค
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสาวรนนท์ หรูปานวงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายภัทรพล บุญมั่น
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธนภัทร อุทธตรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวปุญชรัสมิ์ ภัทรภิรมย์รักษ์ 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
- ว่าง -

- ว่าง -

นางสาวสุพัตรา รูปสูง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ นายพีรพัทร์  พุดแดง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นักวิชาการศาสนา

 

 

นางเรณู เอี่ยมอร่าม
แม่บ้าน

นายเสนอ เรืองรักษา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นายประสาท รัตนเพชร
พนักงานขับรถ

 

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 367,334