โครงสร้างหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

นางน้ำทิพย์  ต่ายลำยงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
 
                                            กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์                                                          กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ        

นางสมถวิล  ชูพินิจสกุลวงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นายสุพรรณ์ ยากองโค
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสาวรนนท์ หรูปานวงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายภัทรพล บุญมั่น
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธนภัทร อุทธตรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุชาดา  มุ่งงานครู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา รูปสูง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางณิชมน อยู่พรมชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปุญชรัสมิ์ ภัทรภิรมย์รักษ์ 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายพีรพัทร์  พุดแดง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นางเรณู เอี่ยมอร่าม
แม่บ้าน

นายเสนอ เรืองรักษา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นายประสาท รัตนเพชร
พนักงานขับรถ

 

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,041