ข้อมูลผู้บริหาร

   

ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

 

                     ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์                     

นางสุวลักษณ์  มูลหล้า

 เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๕

     ภูมิลำเนา จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี :  สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก

ปริญญาโท :  มหาวิทยาลัยนเรศวร

   ๐๖๑-๓๙๗๗๒๓๒

   ๐๖๑-๓๙๗๗๒๓๒

 


 

                                            หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์                                               

นางสมถวิล  ชูพินิจสกุลวงค์

ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

   ๐๖๔-๔๑๘๘๘๒๒

    ๐๖๔-๔๑๘๘๘๒๒

 


 

 

                                      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ                                     

นายสุพรรณ์  ยากองโค

ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

      ๐๘๗-๑๙๘๑๖๖๗

      ๐๘๗-๑๙๘๑๖๖๗

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,038