วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌾วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการ พิจารณา จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

⭐งบอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี เพื่อจัดสรรให้กับศาสนศึกษา

⭐งบอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)พิจารณาวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด วัดศูนย์กลางระดับอำเภอ

⭐งบอุดหนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล๕ พิจารณาหมู่บ้านต้นแบบ ประจำปี๒๕๖๔

⭐จัดสรรงบอุดหนุนพระธรรมทูต ประจำปี ๒๕๖๔

🌾โดยพระปัญญากรโมลี ดร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน

🌾ณ ห้องประชุมวัดกลาง ชั้น๑ ต.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,069