ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.)

        วันพุธ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายพีรพัทร์ พุดแดง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.)  ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลาการเปรียญวัดกลาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,175