ITA สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๕

ลำดับ: O1 ถึง O24

ลำดับ: O25 ถึง O43

 

ข้อมูลพื้นฐาน
       O1 โครงสร้าง [Link]  
       O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
[Link] 
       O3 อำนาจหน้าที่ [Link]
       O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [Link]
       O5 ข้อมูลการติดต่อ [Link]
       O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [Link]

การประชาสัมพันธ์
       O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ [Link]

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       O8 Q&A [Link]
       O9 Social Network [Link]

แผนการดำเนินงาน
       O10 แผนดำเนินงานประจำปี [Link]
       O11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [Link]
       O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [Link]

การปฏิบัติงาน
       O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [LinK]

การให้บริการ
       O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [Link]
       O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [Link]
       O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [Link]
       O17 E-Service [Link]

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [Link]
       O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [Link]           
       O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[Link]

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
       O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [Link]
       O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [Link         
       O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
[Link
       O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [Link

.............................................................................................................................................................

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [Link]
       O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [Link
       O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [Link
       O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [Link]

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       O29 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Link]
       O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Link]
       O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Link]

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [Link]
       O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [Link]

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       O34 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [Link]
       O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [Link]

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
       O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [Link]
       O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [Link]

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [Link]
แผนป้องกันการทุจริต
        O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [Link]
        O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี                                                           
รอบ 6 เดือน [Link]
        O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [Link]

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
        O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [Link]
        O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม                                                                                   
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [Link     

 

 

...................................................................................................................................................................................


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 476,448