ITA สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๖

ลำดับ: O1 ถึง O22

ลำดับ: O23 ถึง O43

ข้อมูลพื้นฐาน
       O1 โครงสร้าง [Link]  
       O2 ข้อมูลผู้บริหาร [Link
       O3 อำนาจหน้าที่ [Link]
       O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [Link]
       O5 ข้อมูลการติดต่อ [Link]
       O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [Link]

การประชาสัมพันธ์

       O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ [Link]

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

       O8 Q&A [Link]
       O9 Social Network [Link]

       O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [Link]

แผนการดำเนินงาน

       O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี [Link]
       O12 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [Link]
       O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [Link]

การปฏิบัติงาน

       O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [Link]

การให้บริการ
       O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [Link]
       O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [Link]
       O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [Link]
       O18 E-Service [Link]

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

       O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [Link]
       O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [Link]              
       O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [Link
       O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [Link] 

 

............................................................................................................................................................

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [Link]
       O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล [Link] 
       O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [Link
       O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [Link]

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       O27 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Link]
       O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Link]
       O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Link]

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [Link]
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
       O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy [Link]
       O32 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร [Link]
       O33 รายงานผลตามนโยบาย [Link]

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
       O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [Link]
       O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Link]

แผนป้องกันการทุจริต
        O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [Link]
        O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี                                                           
รอบ 6 เดือน [Link]
        O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [Link]

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
        O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ [Link]
        O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม [Link]
        O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ [Link]

        O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [Link]
        O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม                                                                                   
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [Link     

 

...................................................................................................................................................................................


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,145,047