บุคลากรสำนักงาน

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

นางน้ำทิพย์  ต่ายลำยงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
 

                                กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์                                                       กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ    

- ว่าง -


นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นายสุพรรณ์  ยากองโค
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นายภัทรพล  บุญมั่น
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุพัตรา  รูปสูง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายธนภัทร  อุทธตรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวชญาณี ธนากฤตานนท์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

- ว่าง -

 

 

- ว่าง -
นักวิชาการศาสนา

นายอาทิตย์  วงค์ไฉไล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายฐากูร บุญโสดากร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นักวิชาการศาสนา

 

 

นางเรณู  เอี่ยมอร่าม
แม่บ้าน

นายเสนอ  เรืองรักษา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นายประสาท  รัตนเพชร
พนักงานขับรถ


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,144,784