ITA สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๔

ลำดับ: O-1 ถึง O-24

ลำดับ: O-25 ถึง O-43

ข้อมูลพื้นฐาน
       O-1 โครงสร้างของหน่วยงาน [Link]  
       O-2 ข้อมูลผู้บริหาร [Link
       O-3 อำนาจหน้าที่ [Link]
       O-4 แผนยุทธศาสตร์ [Link]
       O-5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน [Link]
       O-6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [Link 1 2 3 4 5 6 7 8

ข่าวประชาสัมพันธ์
       O-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ [Link]
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       O-8 Q&A [Link]
       O-9 Social Network [Link]

แผนการดำเนินงาน
       O-10 แผนการดำเนินงานประจำปี [Link]
       O-11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน [Link]
       O-12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [Link]

การปฏิบัติงาน
       O-13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [LinK]
การให้บริการ
       O-14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [Link]
       O-15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [Link]
       O-16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [Link]
       O-17 E-Service [Link]

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       O-18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [Link]
       O-19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน [Link]           
       O-20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [Link]

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
       O-21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [Link]
       O-22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [Link]          
       O-23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [Link
       O-24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [Link

.............................................................................................................................................................

การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       O-25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [Link]
       O-26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [Link
       O-27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [Link
       O-28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [Link]

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       O-29 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [Link]
       O-30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน [Link]
       O-31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [Link]

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       O-32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [Link]
       O-33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [Link]

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       O-34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [Link]
       O-35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [Link]
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต
       O-36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [Link]
       O-37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [Link]

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        O-38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [Link]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        O-39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [Link]
        O-40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [Link]
        O-41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [Link]

มาตรภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
        O-42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [Link]
        O-43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 [Link]      

 

 

...................................................................................................................................................................................


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,075