ITA สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๗

ลำดับ: O1 ถึง O17

ลำดับ: O18 ถึง O35


       O1 โครงสร้าง [Link]
       O2 ผู้บริหาร [Link]
       O3 อำนาจหน้าที่ [Link]
       O4 ข้อมูลการติดต่อ [Link]
       O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ [Link]
       O6 Q&A [Link]
       O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [Link]
       O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปี 
[Link]
       O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
[Link]
       O10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [Link]
       O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ [Link]
       O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ [Link]
       O13 E - Service [Link]
       O14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [Link]

       O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [Link]
       O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [Link]
       O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [Link]
      

............................................................................................................................................................

       O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [Link]
       O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [Link]
       O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [Link]              
       O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม [Link] 
       O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Link] 

       O23 ช่องทางแจ้งเร่ื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Link]
       O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ [Link] 
       O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [Link] 
       O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [Link]
       O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [Link]
       O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [Link]
       O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา [Link]
       O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน [Link]
       O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
              ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [Link]
       O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [Link]
       O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [Link]
       O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [Link]
       O35 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [Link]

 

...................................................................................................................................................................................


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,131,758