การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=2713677&tokenValue=5a0d0d50-87b5-4141-a48d-2803a14c2fd8&departmentId=444


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,144,784