แบบคำขอรับเงิน/แบบรายงานผลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และพระปริยัตินิเทศก์

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 1.1แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร พระปริยัตินิเทศก์ 65 (ภูมิภาคแนบ 4).pdf |
pdf 1.2แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ครูธรรม 65 (ภูมิภาคแนบ 4).pdf |
pdf 1.3แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ครูบาลี 65 (ภูมิภาคแนบ 4).pdf |
pdf 2.1แบบรายงานผล พระปริยัตินิเทศก์ 65 (ภูมิภาคแนบ 5).pdf |
pdf 2.2แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูธรรม 65 (ภูมิภาคแนบ 5).pdf |
pdf 2.3แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูบาลี 65 (ส่วนภูมิภาค แนบ 5).pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,145,047