รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนตุลาคม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนพฤศจิกายน
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนธันวาคม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนมกราคม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 12 เดือน (คลิกที่นี่)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนตุลาคม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนพฤศจิกายน
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนธันวาคม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนมกราคม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนมีนาคม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนเมษายน
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนมิถุนายน
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนกรกฎาคม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนสิงหาคม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนกันยายน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ2565
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนตุลาคม

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนพฤศจิกายน
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนธันวาคม

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนมกราคม

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนมีนาคม

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนเมษายน
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนมิถุนายน
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนกรกฎาคม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนสิงหาคม
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนกันยายน 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,145,047