การพิจารณาผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท

มติมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งแนวทางการปฏิบัติกรณีมีผู้มาขอรับการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณร พระอุปัชฌาย์จะต้องพิจารณาตามแนวทางที่ส่งมาพร้อมนี้.