สร้างวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนามอนุญาตสร้างวัด 1 วัด