ศีลห้าสู่สถานศึกษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสถานศึกษา จัดกิจกรรม "ศีล ๕ สู่สถานศึกษา"