Get Adobe Flash player

โครงสร้างองค์กร

การจัดโครงสร้างองค์กร
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ 1. กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  2. กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา  ดังนี้

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษาทุกประเภท
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลีและปริยัติธรรมแผนกสามัญ
3. การนิเทศติดตามผลและดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพในการศึกษา
4. งานวิชาการพระพุทธศาสนา
5. การประสานงานเสนอขอสมณศักดิ์พระภิกษุ
6. งานอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
7. งานรับเรื่องราวร้องเรียนระหว่างประชาชน วัด หรือ การประสานงานเรื่องพระประพฤติผิดวินัยของพระภิกษุ
8. งานศาสนพิธี
9. การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
10. งานสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับพระภิกษุ/สามเณร
11. การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา
12. งานส่งเสริมและประสานการพัฒนาพระสังฆาธิการระดับต่าง ๆ
13. งานพระธรรมทูต พระนักเผยแผ่ พระวิปัสสนาจารย์ พระนักเทศก์ พระจริยนิเทศ
14. งานประชุมสัมมนาคณะสงฆ์
15. งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
16. สนองงานคณะสงฆ์ เช่น งานฉลองสมณศักดิ์ งานประเพณีต่าง ๆ

18. งานจัดสร้าง ตั้ง ย้าย รวม ยุบ เลิกวัด งานทะเบียน งานส่งเสริมฐานะวัด
19. งานสนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรม เพื่อให้วัดเป็นที่รวมใจของประชาชน
20. การพัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษา  วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
21. งานสำรวจรังวัดออกโฉนดและจัดทำทะเบียนที่ดินวัดร้างวัดมีพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย
22. งานออกแบบและก่อสร้างศาสนสมบัติ
23. งานวางแผนการจัดประโยชน์วัดร้าง  วัดที่มีพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย
24. ขอเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด
25. การดูแลรักษาที่ดินศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง และทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
26. การจัดทำสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง วัดมีพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย การจัดทำสัญญา
27. เช่าอาคาร การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางรวมทั้งการกันเขตที่ดินเพื่อจัดประโยชน์
28. การขอรังวัดแสดงกรรมสิทธิ์ การสอบเขต การขอแบ่งแยกระวังชี้เขตในที่ดินศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง วัดมีพระสงฆ์                  
29. การเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ 
30. งานผาติกรรมและการรับให้ที่ดิน
31. การรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
32. การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์
33. งานจัดสร้าง ตั้ง ย้าย รวม ยุบเลิกวัด งานทะเบียน งานส่งเสริมฐานะวัด
34. การดูแลรักษาที่ดินศาสนสมบัติกลาง ศาสนสมบัติวัด วัดร้างและทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
35. การจัดทำสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง วัดมีพระสงฆ์ การจัดทำสัญญาเช่าอาคาร การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางรวมทั้งการกับเขตที่ดินเพื่อจัดประโยชน์
36. การขอรังวัดแสดงกรรมสิทธิ์ การสอบเขต การขอแบ่งแยกระวังชี้เขตในที่ดินศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง วัดมีพระสงฆ์
37. การเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์และหนังสือสำคัญที่ดินต่าง ๆ
38. งานธุรการกลุ่มงานพุทธศาสนาสถานและศาสนสมบัติ
39. งานรับรองสภาพวัด
40. งานข้อมูลพุทธศาสนสถาน
41. การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
42. การขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด
43. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ฯลฯ


กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
1. งานนโยบาย/งานงบประมาณ
2. งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท
3. งานอาคารสถานที่
4. งานบริหารบุคลากร
5. รายงานการรับ – จ่ายเงินศาสนสมบัติกลาง-วัด                         
6. งานการเงินและบัญชี
7. การเบิก – จ่ายเงินทุกประเภท
8. การเบิก-จ่ายเงินนิตยภัต
9. การขอจัดตั้งงบประมาณเงินนิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ
10. การจัดวางระบบควบคุมภายใน
11. งานโครงการ/แผนงาน/งานยุทธศาสตร์
12. งานประชาสัมพันธ์
13. งานสำรวจข้อมูล สถิติ สารสนเทศและเทคโนโลยี
14. งานประสานงานกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด/อำเภอ/ตำบล
15. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
16. งานสารบรรณ
17. งานการประชุมต่าง ๆ
18. งานบริหารทั่วไป
19. งานพัสดุ
20. ดูแลสมุดคำสั่ง, ประกาศ, บัญชีควบคุมวันลา, สมุดลงเวลา, สมุดเยี่ยม ฯลฯ
21. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ฯลฯ


หน้าแรก