Get Adobe Flash player

ประจำเดือน : สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓...

๓ สิงหาคม ๒๔๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผอ.สนง.พศจ.อต.ร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดป่ากบากอ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผอ.สนง.พศจ.อต.ร่วมประชุมเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน ประจำปี ๒๕๖๓ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

๕ สิงหาคม ๒๔๖๓ คณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๓ ตรวจประมินสำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๑ สิงหาคม ๒๔๖๓ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดวังถ้ำ ม.๔ ต.ถ้ำฉลอง

อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์

...........