Get Adobe Flash player

ประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์อำเภอตรอน

>>>วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจรรยา  รัตนแลขา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์อำเภอตรอน  ในการประชุมระดับ   เจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล  เจ้าคณะตำบล  รองเจ้าคณะตำบล  เจ้าอาวาส และเลขานุการ  ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีพระมหามงคล กตปุญโญ  (ปธ.๗) เจ้าคณะอำเภอตรอน  เป็นประธานในการประชุม  ณ  วัดชำทอง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์