Get Adobe Flash player
>>> จังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน กว่า ๒๐๐ คน ร่วมในกิจกรรม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้กล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านการศึกษาและด้านการแพทย์ โดยมีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นจึงนำจิตอาสาพระราชทาน กล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ๓ ครั้งก่อน ลงมือทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า พร้อมทั้งร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายด้วย สำหรับวันอานันทมหิดลนั้น เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ ปวงชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน