Get Adobe Flash player

ปี พ.ศ.

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด

2561 - 2565

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

download button
2561–2565

แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”(พ.ศ. 2561–2565) จังหวัดอุตรดิตถ์

download button

2563

แผนปฏิบัติงานประจำปีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

download button

2562

แผนปฏิบัติงานประจำปีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ download button