Get Adobe Flash player

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการจ้าง

..พนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็น

..พนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ

..พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓เฉพาะวันทำการระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

..ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  ศาลาการเปรียญ(ชั้น ๒) วัดกลาง ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ

..อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ [ประกาศรับสมัครและใบสมัครฯ] ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ตู้ฯ.... [ประกาศรับสมัครฯ] [ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการฯ]

, การจัดกิจกรรมคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ,[หนังสือแจ้ง]

, แจ้งเรื่องกรณีพระภิกษุไปเกี่นวข้อง หนังสือแจ้ง

, การจัดกิจกรรมคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือแจ้ง

, การจัดทำตัวชี้วัดบัญชีรายรับ–รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนังสือแจ้ง แบบรายงาน

, การขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ด และการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร มติมหาเถรฯ