Get Adobe Flash player

โครงการสวดมนต์ข้ามปีฯ

 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ , วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ , วัดท่าไม้เหนือ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และวัดทุกวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกัน ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นการสร้างมงคลชีวิตแก่ตนเองครอบครัวและสังคม