Get Adobe Flash player

 

.

ฟอร์มธรรม-บาลี

แบบคำขอจัดตั้งสำนักเรียน

แบบคำขอจัดตั้งศาสนศึกษา

แบบคำขอตั้งโรงเรียนบาลีประจำจังหวัด

ประกาศ มส. การจัดตั้งการศึกษา ปี ๒๕๕๕

ระเบียบ มส. การตั้งโรงเรียนบาลีประจำจังหวัด

ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องใบประกาศนียบัตร


ฟอร์มสามัญศึกษา

แบบฟอร์มสถิตินักเรียน

แบบฟอร์ม ร.1จ.1 ครั้งที่ 1

แบบฟอร์ม ร.1จ.1 ครั้งที่ 2

แบบฟอร์ม ร.1จ.3


แบบฟอร์ม ใบขอแต่งตั้งและใบแต่งตั้ง

แบบฟอร์ม ใบขอแแต่งตั้งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร

แบบฟอร์ม ใบแต่งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร

แบบฟอร์ม แบบคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการโรงเรียน

แบบฟอร์มทะเบียนครู

แบบฟอร์มครูประจำ ครูพิเศษ ครูบาลีและเจ้าหน้าที่

 


พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง