Get Adobe Flash player

 

.

พระราชพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.๒๕๕๐  ดาวน์โหลด

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลด

การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลด

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๒ ดาวน์โหลด

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาวน์โหลด