Get Adobe Flash player

.

พระราชพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานศาสนการและลูกจ้าง พศ.

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๒

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการยกที่ดิน อาคาร ให้เป็น
ศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้าง พ..ศ.๒๕๕๒

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

กฏกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๕๒

  

แบบฟอร์มสำหรับผู้เช่า

ทส 1 = แบบคำร้อง

ทส 10 = ใบมอบอำนาจ ใช้กรณีผู้ขอรับเช่าสืบแทนฯ / ขอรับโอนสิทธิ์ / ขอรับกรรมสิทธิ์

ทส 11 = แบบสำรวจข้อมูลวัด

ทส 2 = แบบบันทึกถ้อยคำต่าง ๆ (ใช้กรณีการโอนสิทธิ์หรือการขอรับเช่าสืบแทนฯ)

ทส 3 = แบบบันทึกสำนักงานศาสนสมบัติ (ที่ดิน) ใช้กรณีโอนสิทธิการเช่าที่ดิน

ทส 4 = แบบบันทึกสำนักงานศาสนสมบัติ (อาคาร) ใช้กรณีโอนสิทธิการเช่าอาคาร

ทส 5 = แบบขออนุญาต ขายเรือน หรือยกเรือน ใช้กรณีการโอนฯ

ทส 6 = ใบรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ใช้กรณีการขายเรือน – ยกเรือน – ขอรับเช่าสืบแทน

ทส 7 = หนังสือยินยอมคู่สมรส ใช้กรณีการโอนสิทธิ์ การขายเรือน การยกเรือน

ทส 8 = ใบรับรองไม่มีภรรยา / สามี ใช้กรณีการโอนสิทธิ์ การขายเรือนการยกเรือน

ทส 9 = หนังสือสละสิทธิการรับเช่าสืบแทนสิทธิการที่ดิน / อาคาร ใช้กรณีการรับเช่าสืบแทน


คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ

คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติศาสนสมบัติ

ศาสนสมบัติ (ต่อ)