Get Adobe Flash player

.

เอกสารเกี่ยวกับศาสนสถาน

๑. แบบฟอร์ม รับเงินอุดหนุนพระอารามหลวง (ภูมิภาค) คลิกที่นี่
๒. แบบฟอร์ม ตั้งวัด คลิกที่นี่
๓. แบบฟอร์ม สร้างวัด คลิกที่นี่
๔. แบบฟอร์ม วิสุงคามสีมา คลิกที่นี่

๕. แบบฟอร์มขอยกวัดร้าง คลิกที่นี่

๖. แบบฟอร์ม ยกวัดราษฎร์ฯ คลิกที่นี่

๗. แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนชื่อวัด คลิกที่นี่
๘. แบบฟอร์ม ยุบเลิกวัด คลิกที่นี่
๙. แบบฟอร์ม ย้ายวัด คลิกที่นี่
๑๐. แบบฟอร์ม รวมวัด คลิกที่นี่


 

เอกสารบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์

๑. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะและพัฒนาวัด คลิกที่นี่

๒. แบบขอจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะพัฒนาวัด  (ต่างจังหวัด) คลิกที่นี่

๓. แบบขอจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะพัฒนาวัด  (กทม) คลิกที่นี่

๔. แบบสำรวจข้อมูลวัดประสบวินาศภัย (กทม.) คลิกที่นี่

๕. แบบสำรวจข้อมูลวัดประสบวินาศภัย (ต่างจังหวัด) คลิกที่นี่

๖. หลักเกณฑ์คัดเลือก อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาและวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 คลิกที่นี่

๗. แบบรายงานขอเป็นอุทยานการศึกษาในวัด ปี 2558 คลิกที่นี่

๘. แบบรายงานขอเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี 2558 คลิกที่นี่

๙. แบบรายงานผลการพัฒนาวัด ประกอบเรื่องขอเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ปี 2558 คลิกที่นี่
๑๐
. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนวัดที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่

 


เอกสารเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้าง

๑. คู่มือกันเขตจัดประโยชน์ คลิกที่นี่


 

เอกสารเกี่ยวกับการสำรวจและรังวัดที่ดิน

๑. ขั้นตอนการดำเนินการรับคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ คลิกที่นี่

๒. แบบฐานข้อมูลต่างๆ   คลิกที่นี่

๓.แบบสำรวจจัดทำฐานข้อมูลที่วัดร้าง และที่ศาสนสมบัติกลาง คลิกที่นี่

๔.แบบรายงานผลการดำเนินโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน ที่วัด และที่ธรณีสงฆ์ฯ คลิกที่นี่

๕. หนังสือมอบอำนาจจากวัดให้ออกโฉนดฯ คลิกที่นี่