Get Adobe Flash player

จัดการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากหรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.)

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากหรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.)

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากหรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) แด่คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๑๓  - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดกลาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยได้รับเมตตาจากพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายมานิตย์ อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการจัดหลักสูตรนี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และให้พระสงฆ์มีบทบาทในการดูแลชุมชนและสังคม ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติพิธีการ.