Get Adobe Flash player

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพพระสงฆ์

วันที่ 28 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้ นายสุทนต์ ศุภนามและนายจิรภัทร ใยสุหร่าย ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพพระสงฆ์ ในเขตบริการสุขภาพที่ 2
...จิรภัทร  ใยสุหร่าย...ข่าว

ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีพระภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ จาก 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 70 คน โดยมีหัวข้อดังนี้

1. สร้างการรับรู้สิทธิด้านหลักประกันสุขภาพแก่พระสงฆ์

2. ช่วยสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้เข้าถึงบริการสุขภาพตามสิทธิประโยชน์