Get Adobe Flash player

สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ให้บริการจัดเก็บค่าเช่าวัดร้างและที่ธรณีสงฆ์นอกพื้นที่


วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พศจ.อต.ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่จัดเก็บค่าเช่าที่วัดร้างฯ ในเขตพี้นที่อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
...จิรภัทร  ใยสุหร่าย...ข่าว

ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านทุ่งยั้งเหนือ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และจัดเก็บค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์ ในเขตพื้นที่อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์