Get Adobe Flash player

การบรรยายเรื่องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการรักษาศีล 5

วันนี้ (25ม.ค.62) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์และนักวิชาการศาสนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการรักษาศีล 5
...จิรภัทร ใยสุหร่าย...ข่าว

ในโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.) ซึ่งจัดโดย กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ม.2 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคน จ.อุตรดิตถ์