Get Adobe Flash player

ติดต่องาน

ติดต่อทางจดหมาย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลาการเปรียญวัดกลาง(ชั้น ๒)  ถนนเจริญธรรม  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๐๐๐

ติดต่อทางโทรศัพท์
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๗๗๙๖ (ห้องผู้อำนวยการ) 
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๗๗๙๖  (กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ) 
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๗๗๙๖ (กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา)   
โทรสาร. ๐ ๕๕๔๑ ๗๗๙๖


ติดต่อทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ โทรศัพท์
นางจรรยา  รัตนเลขา ผอ.สนง.พศจ.อต. 06-1397-7232
08-1828-6199
นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน นวก.ศาสนาชำนาญการพิเศษ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 08-2177-5496
นายสุพรรณ์ ยากองโค นวก.ศาสนาชำนาญการ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 08-7198-1667
นายชำนาญ  ราชป้องขันธ์
นวก.ศาสนาชำนาญการ
09-6493-3272
นายธนภัทร อุทธตรี นวก.ศาสนาชำนาญการ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 08-2173-9317
นายมนต์ชัย  ปั้นงาม นวก.ศาสนาชำนาญการ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 08-7910-8257
นางสาวภัควลัญช์  ทองแห้ว นวก.ศาสนาปฏิบัติการ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 09-2523-2626
นายสราวุธ  ทวีรัตนพันธ์
นวก.ศาสนาปฏิบัติการ
09-8829-0838
๑๐ นางสาวสุภาวดี  ปันเต็ม
นวก.ศาสนาปฏิบัติการ
09-0467-4498
นางสุพัตรา  รูปสูง จพง.การและบัญชีชำนาญงาน 06-4262-3641
๑๑ นางณิชมน อยู่พรมชาติ จพง.ธุรการชำนาญงาน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 09-5943-6941
๑๒ นายสาธิต  จันทร พนง.ขับรถ 09-3038-1694
๑๓ นางเรณู เหลืองอร่าม แม่บ้าน 08-7112-2078
๑๔ นายเสนอ  เรืองรักษา
พนง.รักษาความปลอดภัย 09-3145-2885

สถานที่ติดต่อ วัดกลาง ศาลาการเปรียญ  ชั้น ๒  ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

-กรณีติดต่อกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม เส้นทางรถโดยสารประจำทางที่วิ่งผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ http://www.onab.go.th
-อีเมล์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น