Get Adobe Flash player

แนวทางการเบิกเงินอุดหนุน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์ เริ่มใช้ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

...บรรณกิจ ลือยศ...ข่าว