Get Adobe Flash player

ระเบียบว่าด้วยการสร้างวัดปี 2561 ใหม่

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกระเบียบว่าด้วยการสร้างวัด พ.ศ.2561 ฉบับใหม่ ขอทางวัดหรือผู้ประสงค์จะขอสร้างวัด นำหลักเกณฑ์นี้ไปดำเนินการ

..บรรณกิจ ลือยศ...ข่าว