Get Adobe Flash player

ประชุมคณะสงฆ์ 5 พ.ย.

คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี ดร. เป็นประธานการประชุมคณะสงฆ์ประเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61 ณ วัดกลาง ตำบลบ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ มีวาระว่าด้วยเรืองงาน อ.ปต. 1 ตำบล 3 โครงการที่สอดรับกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 , งานประวัติข้อมูลพระภิกษุสามเณร, การสอบนักธรรมช้ันโท เอก, การควบคุมดูแลการก่อสร้าง บูรณะเสนาสนะภายในวัดให้เรียบร้อยไม่ให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้น