Get Adobe Flash player

การประชุมศีล5 ระดับประเทศ

คณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต กำหนดจัดประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ วัดไรขิง จ.นครปฐม

หนังสือ

คำสั่ง

คำสั่ง