Get Adobe Flash player

การเก็บรักษาเอกสารสิทธ์ิ

การเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัดไว้ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด