Get Adobe Flash player

ประชุมคณะสงฆ์อ.ตรอน

๙ พ.ค.๖๑  พระมหามงคล กตฺปุญโญ เจ้าคณะอำเภอตรอน จัดประชุมคณะสงฆ์อำเภอตรอน มีเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และเลขานุการ