Get Adobe Flash player

ประชุม อบจ.

นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าประชุมการพิจารณาจัดสร้่างอาคารผู้สูงอายุ

ของสภาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุม อบจ.อต. โดยมีท่านนายก อบจ. รองนายก อบจ. ปลัด อบจ. และตัวแทนผู้สูงอายุ