Get Adobe Flash player

สรงน้ำพระเถระเมษายน ๖๑

คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีสรงน้ำพระมหาเถระเจ้าคณะ ที่ปรึกษา ณ วัดคลองโพธิ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยมีผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้าราชการเข้าร่วมพิธีสรงน้ำนี้ด้วย