Get Adobe Flash player

กำหนดการลงพื้นที่ศีล5

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ส่วนกลาง จะลงพื้นที่มาประเมินในแต่ละจังหวัด โดยให้จังหวัดคัดเลือก 2 หมู่บ้าน ไม่ต้องจัดนิทรรศการ แต่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจริง