Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์ : เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้138
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้157
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว975
mod_vvisit_counterเดือนนี้2529
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4282
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด215284

ขณะนี้มีผู้ชม: 2
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2018-11-19 03:21

รวมพลังคนไทยไม่โกง

 

ประวัติผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

ตอนที่  ๑     ประวัติส่วนตัว

๑. ชื่อ     นายสาธิต   เกียรติ์สุพิมล

๒. เกิดวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ อายุ ๕๕ ปี

๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี(ค.บ.)  การประถมศึกษา จากสถาบันการศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี

๔. สถานที่ทำงานในปัจจุบัน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๔

ถนนประชานิมิตร กรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ถนนประชานิมิตร  ตำบล/แขวง ท่าอิฐ  อำเภอ/เขต  เมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์    ๕๓๐๐๐

โทร ๗๕๕- ๔๑๗๖๘๒ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

๕. อุดมคติในการทำงาน..มีผลสำเร็จของงานปัจจุบัน ก้าวทันการปฏิบัติในอนาคต ปลดเปลื้องความทุกข์

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

๖. ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ ๕/๙ หมู่ ๒   ถนน กาญจนบุรี – ด่านมะขามเตี้ย ตำบล/แขวงปากแพรก

อำเภอ/เขต เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๐๐๐ โทร   ๐๘๙๔๘๑๙๕๒๗

๗. ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ ๕๓๐๐๐

โทร  ๐๕๕- ๔๑๗๗๙๖


ตอนที่ ๒  ประวัติการรับราชการ

๑. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่   ๒   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๒๐  ตำแหน่ง    ครู  ๑  ระดับ ๑  ขั้น  ๑,๐๘๐  บาท

สังกัดโรงเรียนบ้านปากแพรกอำเภอบางสะพานน้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่ง

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองยายเอม อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

๒. ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ ศึกษาธิการอำเภอ  และตั้งแต่วันที่   ๓๑  สิงหาคม     ๒๕๓๐  ดำรงตำแหน่ง

นักวิชาการศาสนา   ระดับ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๓. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน

๔. ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ  (ด้านความซื่อสัตย์/จิตบริการ)

ปีงบประมาณผลงานที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นผลงานที่ได้รางวัล

๒๕๕๑    โครงการจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  

๒๕๕๒    โครงการอบรมผู้นำเยาวชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ตามแผนงานบริหารจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๒

๒๕๕๓  โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม- บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ตอนที่  ๓   ผลการประพฤติปฏิบัติตนและประกาศเกียรติคุณบัตรที่ได้รับ มีดังต่อไปนี้คือ

๓.๑ ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลเกียรติยศคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น”   จากหนังสือพิมพ์รวมข่าวสยาม

ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๕

๓.๒ ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรม” จากประธานกลุ่มสหวิทยาเขต

แควน้อย   ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  เมื่อวันที่ ๒  พฤษภาคม    ๒๕๔๕

๓.๓ ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลสร้างสรรค์-เสียสละเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ” ประจำปี  ๒๕๔๔

สาขานักพัฒนาการศึกษาดีเด่นจากนิตยสาร กรุงเทพสุดสัปดาห์ เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๖   สิงหาคม    ๒๕๔๔

๓.๔ ประกาศเกียรติคุณ “ผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตัวอย่าง ประจำปี  ๒๕๔๔”  จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ

เมื่อวันอาทิตย์ที่   ๒๔    มิถุนายน   ๒๕๔๔

๓.๕ ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีศรีเมืองกาญจน์”   จากสำนักงานคุรุสภาอำเภอไทรโยค  ประจำปี  ๒๕๔๓

เมื่อวันที่   ๑๖   มกราคม    ๒๕๔๓

๓.๖ ประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓

๓.๗ ประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย “ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น” จากมูลนิธิครูกาญจนบุรี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๒

เมื่อวันที่    ๑๖    มกราคม    ๒๕๔๓

๓.๘ ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ผู้อุทิศตน เสียสละ ความคิด และทุนทรัพย์เพื่อสร้างสรรค์การศึกษา

จากโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา   เมื่อวันที่ ๑ เมษายน   ๒๕๔๑

๓.๙ ประกาศเกียรติบัตร “ผู้ปฏิบัติงานบังเกิดผลดีแก่มวลสมาชิก”ในฐานะกรรมการคุรุสภาอำเภอไทรโยค

จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่   ๑๐   มิถุนายน  ๒๕๔๑

๓.๑๐ ประกาศเกียรติบัตร “ยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดกาญจนบุรี” เมื่อวันที่   ๒๔    พฤษภาคม    ๒๕๔๐

๓.๑๑ การรักษาความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย   เป็นผู้มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ  ประกอบด้วยกิริยา

มารยาทงดงามอย่างไทยเป็นตัวอย่างที่ดีได้ในเรื่องของวัฒนธรรมไทย  ไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างในการแต่งกาย

ด้วยผ้าไทย   การรักษากิริยามารยาท  กับบุคคลทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก ก็ได้ปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ

ด้วยความเหมาะสม  ทั้งโอกาส และสถานที่ จนได้รับประกาศเกียรติคุณ “ผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตัวอย่าง ประจำปี

๒๕๔๔”จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๔  และได้รับรางวัลบุคลากรเด่นจริยธรรมดี

ศรีเมืองกาญจน์   เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน๒๕๕๔ จากจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถฺ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐


 

ชุดความรู้ด้านศีล ๕

ศีล ๕ คืออะไร เพลงหมู่บ้านรักษาศีลห้า มหาเถรสมาคม อานิสงส์ของการรักษาศีล