Get Adobe Flash player

ประวัติผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

 

ประวัติผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์


ชื่อ นายบรรณกิจ  ลือยศ      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

วุฒิการศึกษา

-  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

-  ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม)

-  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)

-  ธรรมศึกษาชั้นเอก (ธ.ศ.เอก)

ดำรงตำแหน่ง

-  เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6

-  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

-  นักวิชาการศึกษา 6

-  บุคลากร 6

-  บุคลากร 7ว

-  นักวิชาการศาสนา 7ว

-  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

-  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

สถานที่ทำงานที่ผ่านมา

-  สำนักงานศึกษาธิการอำเภอทุ่งช้าง

-  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

-  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

-  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1

-  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

-  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

-  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

 


New layer...